Algemene voorwaarden VeloTours

Artikel 1, lid 1

Deze voorwaarden gelden voor alle buitenlandse en meerdaagse binnenlandse vakantie- en zakenreizen van VeloTours zoals gepubliceerd op de website velotours.nl of zoals verkocht aan derden.

Artikel 1, lid 2

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. VeloTours: handelsnaam van Central Events BV, die als reisorganisatie de reizen organiseert.
b. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij VeloTours zich verbindt tot het verschaffen aan de deelnemers van een door VeloTours aangeboden, georganiseerde vakantie- of zakenreis.
c. Deelnemer: de vrouwelijke of mannelijke (kandidaat-)deelnemer aan de betreffende vakantie- of zakenreis.

Artikel 2, lid 1

De reisovereenkomst komt tot stand door acceptatie van de klant van het aanbod van de organisator en de ontvangst van de wettelijk voorgeschreven informatie. Voor de fietsevenementen geldt tevens dat de deelnemer zich akkoord verklaart met de voorwaarden van de buitenlandse cyclosportieve of granfondo. Het online boekingsformulier op de website is een bindend aanvraagformulier. Na ontvangst van dit formulier probeert VeloTours binnen 48 uur op werkdagen de boeking door middel van een factuur/reisovereenkomst te bevestigen. De klant dient de factuur/reisovereenkomst zorgvuldig te controleren op eventuele omissies en deze onverwijld, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van de factuur/reisovereenkomst te melden bij de reisorganisator.

Artikel 2, lid 2

Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is tevens hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 2, lid 3

Indien de overeengekomen reis is opgenomen in enigerlei publicatie van VeloTours, dan maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van het aanbod. VeloTours is niet aansprakelijk voor duidelijk herkenbare fouten en omissies in de publicaties.

Artikel 2, lid 4

Indien de reisduur in deze publicaties is vermeld in dagen, worden de vertrek- en aankomstdagen, ongeacht vertrek- en aankomsttijden, als hele dagen geteld.

Artikel 3, lid 1

Tenzij anders vermeld dient de aanbetaling binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De aanbetaling bedraagt 50% van de reissom vermeerderd met het bedrag voor boekingskosten/bijdrage VZR Garant en vermeerderd (indien van toepassing) met het bedrag van de reis- en of annuleringsverzekering. De restbetaling dient uiterlijk vier weken voor vertrek te worden voldaan. Bij boekingen gemaakt binnen vier weken voor vertrek dient de gehele reissom gelijk te worden voldaan. Uitzondering voor de aanbetaling betreft evt. vliegtickets. Deze zijn in het algemeen niet refundable/restitueerbaar en dienen altijd te worden betaald bij de aanbetaling.Deze regeling wordt op de factuur vermeld.

Artikel 3, lid 2

Bij niet tijdige betaling kan de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd, zonder dat VeloTours  verplicht is tot teruggave van de reeds ontvangen gelden.

Alle prijzen zijn per persoon. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen welke in de publicaties vermeld zijn. Alleenreizenden die de wens te kennen hebben gegeven over een éénpersoonskamer te willen beschikken, betalen een toeslag voor deze éénpersoonskamer. Voor alleenreizenden die deze wens niet te kennen hebben aangegeven, wordt zoveel mogelijk door VeloTours getracht een kamergenoot te vinden. Mocht VeloTours daar niet in slagen, dan zal de deelnemer desondanks slechts de prijs gebaseerd op een gedeelde kamer hoeven te betalen.

Excursies die als facultatief zijn aangegeven, alsmede andere niet vermelde kosten zoals maaltijden en luchthavenbelasting, zijn voor rekening van de deelnemer.

Artikel 4, lid 1 VZR Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt VeloTours gebruik van VZR Garant op al haar pakketreizen. VZR Garant zal in geval van surseance van betaling of van faillissement van VeloTours ervoor zorgen, afhankelijk van in welke fase uw reis zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, u uw reis kunt vervolgen en indien de reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat, u gerepatrieerd wordt.

Artikel 5, lid 1

De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de vereiste reisdocumenten, de eventueel vereiste visa, bewijzen van inenting en covid-documenten.

Artikel 5, lid 2

Indien een deelnemer de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, zijn de gevolgen hiervan geheel voor eigen rekening. Er vindt in een dergelijke situatie geen terugbetaling van de reissom plaats.

Artikel 5, lid 3

VeloTours  zal algemene informatie over paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied tijdig verstrekken. De deelnemer dient zelf tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

De benodigde reisbescheiden zullen tijdig in het bezit van de deelnemer worden gesteld. Gestreefd wordt naar een termijn van tenminste tien dagen vóór de datum van vertrek.

In overleg met VeloTours kan de deelnemer wijziging in de reisovereenkomst verzoeken, welke voor zover mogelijk zal worden aangebracht. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de deelnemer de gewijzigde reissom conform de regeling van artikel 3 en onder aftrek van de reeds betaalde gelden, voldoet.

Artikel 6, lid 1

Annulering dient per brief of e-mail bij de organisator van de reis gemeld te worden. Bij annulering tot acht weken vóór de datum van vertrek zijn de annuleringskosten gelijk aan de aanbetaling aan VeloTours met toepassing van artikel 3, lid 1, er een andere termijn is bepaald. De annuleringskosten worden vermeerderd (indien van toepassing) met het bedrag van het startbewijs en evt vlieg-of boottickets. Deze beide zijn namelijk niet-restitueerbaar. Bij annulering tot vier weken voor vertrek bedragen de annuleringskosten 75% van de reissom. Na deze datum is de volledige reissom verschuldigd. De bedragen voor de deelname aan cyclosportieven zijn non-refundable. De annulering dient door de hoofdboeker van de reisovereenkomst te geschieden. Voor reizen met het vliegtuig gelden afwijkende voorwaarden, deze worden op de factuur gepubliceerd.  

VeloTours heeft het recht, in het geval dat er naar het oordeel van VeloTours te weinig deelnemers zijn, de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien VeloTours de deelnemer uiterlijk vier weken voor de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk van de opzegging op de hoogte heeft gesteld, kan deze geen aanspraak op schadeloosstelling maken. De door de deelnemer gedane betaling(en) van de reissom worden terugbetaald. VeloTours biedt zo mogelijk een vervangende reis aan.

Artikel 7, lid 1

VeloTours heeft het recht de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Denk hierbij aan calamiteiten agv noodweer of epidemieen of covid-19. VeloTours hanteert de volgende coronaregels die regelmatig worden geupdate. In dergelijke gevallen wordt per geval bekeken of de reis wordt aangepast of evt geannuleerd. In principe draagt bij calamiteiten iedereen zijn/haar eigen schade. Restitutie van de (gedeeltelijke) reissom wordt per geval bekeken. 

Artikel 7, lid 2

Indien na vertrek van de deelnemer(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of VeloTours bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt VeloTours ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.

Artikel 7, lid 3

Indien de oorzaak van de wijziging aan de deelnemer te wijten is, komen de kosten voor rekening van de deelnemer.

VeloTours is jegens de deelnemer aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 7, lid 4

Specifiek voor reizen naar cyclosportieven, granfondo’s en andere buitenlandse sportevenementen geldt: indien de organisator van het evenement besluit tot afgelasting van het evenement, zullen vwb de kosten van het ticket voor dit evenement de annuleringsregels van dit evenement worden gevolgd. Voor eventuele bijgeboekt vervoer, hotels en andere diensten geldt dat deze worden geannuleerd en een eventueel restbedrag verminderd met een vergoeding voor de werkzaamheden van VeloTours wordt gerestitueerd aan de deelnemer.

Artikel 8, lid 1

VeloTours is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende uitvoeren van de reisovereenkomst, voor zover de tekortkomingen niet te wijten zijn aan de schuld van de organisatie.

Artikel 8, lid 2

VeloTours heeft de plicht een in moeilijkheden verkerende deelnemer naar beste kunnen hulp te bieden. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van VeloTours, indien er sprake is van een aan VeloTours toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. De kosten zijn voor rekening van de deelnemer indien de oorzaak van de moeilijkheden aan hem zelf is toe te rekenen.

Artikel 9, lid 1

VeloTours  is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst indien en voor zover de tekortkomingen in de uitvoering toe te schrijven zijn aan de deelnemer.

Artikel 9, lid 2

Indien de leiding een reis door calamiteiten en na het horen van de deelnemers afbreekt, is dit besluit bindend voor de gehele groep en kan geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding worden gedaan.

Artikel 9, lid 3

Wanneer VeloTours op grond van artikel 10 aansprakelijk is voor de door de deelnemer geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake geldende internationale verdragen.

VeloTours aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering.

Artikel 9, lid 4

In geval VeloTours aansprakelijk is voor door een deelnemer geleden schade, daaronder inbegrepen de schade die de deelnemer lijdt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, zal aan de deelnemer niet meer worden vergoed dan ten hoogste de reissom.

Artikel 9, lid 5

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van VeloTours gelden ook voor werknemers, overige medewerkers en vrijwilligers zoals organisator/toerleider van VeloTours, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 9, lid 6

VeloTours is gerechtigd de route aan te passen indien door extreme omstandigheden de route (bergpassen) onverhoopt niet begaanbaar zijn.

Artikel 10, lid 1

De deelnemer(s) is/zijn verplicht om de aan hem/hen door of namens VeloTours gegeven aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis op te volgen en is/zijn aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, dit ter beoordelen van de leiding en met inachtneming van algemeen aanvaarde normen en waarden.

Artikel 10, lid 2

De deelnemer die zodanig hinder of last voor zichzelf of voor de overige deelnemers oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door VeloTours van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst jegens hem wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last haar/hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 10, lid 3

De deelnemer is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door haar/hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener en/of aan VeloTours of diens vertegenwoordiger ter plekke.

Artikel 10, lid 4

Het afsluiten van een reis- en ongevallenverzekering en andere wettelijk verplichte verzekeringen zoals een zorgverzekering, is verplicht.

Artikel 10, lid 5

De deelnemer is verplicht zich te houden aan de ter plekke geldende verkeersregels en andere wettelijke en plaatselijke bepalingen. VeloTours kan bij het niet navolgen hiervan niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 10, lid 6

De deelnemer is verplicht tijdens de fietsritten een helm te dragen en te beschikken over een deugdelijke fiets. Als een op de plaats van bestemming geconstateerde nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst als bedoeld in artikel 10, lid 3 leidt tot een klacht, dan dient deze voor zover mogelijk op de plaats van bestemming en zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van VeloTours, VeloTours zelf of de verstrekker van de betrokken dienst, die terstond moet streven naar passende oplossingen.

Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een maand na terugkomst in Nederland schriftelijk worden ingediend bij VeloTours.